Bekijk nu de Vlinderbos 360 graden fotoreportage!

Bezoekadres:
Veenweg 117-A
3648 HB Wilnis

Postadres:
Postbus 12
3648 ZG Wilnis

Telefoon:
0297-257800
E-mail administratie: klik hier

Tekstgrootte: + -

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
Inleiding
In de wet is geregeld op welke wijze ouders en personeel inspraak en medezeggenschap hebben over de inrichting en de organisatie van het onderwijs op school. De directie en het schoolbestuur zijn verplicht voor een groot aantal zaken advies of instemming te vragen aan de medezeggenschapsraad. Daarnaast denkt de MR actief mee over het schoolbeleid. De MR is dus een formeel orgaan binnen de school. Een orgaan dat onmisbaar is in een school die van onze kinderen, leerkrachten én wij, ouders is!

Hoe ziet de MR eruit en wat doen we
De MR bestaat uit 2 personeelsleden en 3 ouders. We vergaderen gemiddeld 5x per jaar met elkaar en 2x per jaar met het bestuur.
Bij de MR vergaderingen is een directielid aanwezig om toelichting te geven op te bespreken onderwerpen en te informeren over wat er nog meer speelt op school. Ook overleggen we met de ouderraad. Via de nieuwsbrief, voorheen de bosbode, houden we de ouders en het team schriftelijk op de hoogte van onze besluiten en overige ontwikkelingen. Ook op de website kunt u lezen over de MR.

Samenstelling
Personeelsgeleding
Marjolein Vervaet, stamgroepleidster
Krista Scheren, stamgroepleidster
Eva Boogaard, administratie

Oudergeleding
Petra van der Wilt (voorzitter)
Patrick Franken (vice voorzitter)

Er is nog een plek in de oudergeleding van de MR. Meerdere kandidaten hebben zich aangemeld. Aan het begin van schooljaar 2021-2022 zullen er verkiezingen plaatsvinden.

Waar hebben we het binnen de MR over.
Een aantal onderwerpen komen regelmatig terug. Denk hierbij aan:
• De jaarlijkse schoolgids.
• Vaststelling van de hoogte en bestemming van de ouderbijdrage.
• Het formatieplan: de personele invulling in het aankomende schooljaar en de indeling van de groepen.
• Het zorgplan: het jaarlijkse beleidsplan voor de zorg voor kinderen die extra aandacht nodig hebben.
• Het schoolplan: het meerjaren beleidsplan van de school.
Daarnaast komen actuele onderwerpen langs waarop het bestuur en directie beleid vormen. Denk hierbij aan de wijze waarop de overblijf ingevuld gaat worden.

Hoe kunt u ons bereiken
Voor vragen kunt u ons bereiken via mr@vlinderbos.nl. Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan kan dat altijd na aanmelding bij één van de MR leden.