Bekijk nu de Vlinderbos 360 graden fotoreportage!

Bezoekadres:
Veenweg 117-A
3648 HB Wilnis

Postadres:
Postbus 12
3648 ZG Wilnis

Telefoon:
0297-257800
Email administratie: klik hier
Email directie: klik hier

U bevindt zich hier: Voor ouders » MR / OR / Bestuur » Bestuur
Tekstgrootte: + -

Bestuur

Stichting
Vlinderbos is een stichting met een stichtingsbestuur. Het bestuur is het zgn. ‘bevoegd gezag’ en verantwoordelijk voor alles wat met de school te maken heeft. Uiteraard laat het bestuur zich graag adviseren door de schoolleiding en de Medezeggenschapsraad. Daarbij is voor belangrijke beslissingen advies of instemming van de Medezeggenschapsraad door de wet verplicht.

Zakenbestuur
Vlinderbos heeft een zgn. zakenbestuur, waarbij de aandachtsgebieden verdeeld zijn over de verschillende bestuursleden. Bestuursleden worden door het bestuur aangesteld op basis van hun deskundigheid en ervaring op een specifiek aandachtsgebied.

Aanstelling
De bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers, maar dragen wel een grote verantwoordelijkheid. Om die reden is het bestuurslidmaatschap niet vrijblijvend en wordt van bestuursleden verwacht dat ze zich voor langere tijd beschikbaar stellen voor het bestuurswerk. Nieuwe bestuursleden worden om die reden in eerste instantie aangesteld als kandidaat bestuurslid. Na drie maanden heeft een nieuw bestuurslid een goed idee van zijn of haar taakbelasting en weet waar hij of zij zich aan committeert. Het bestuur op haar beurt, gebruikt de drie maanden om vast te stellen of het nieuwe bestuurslid goed in het team past en deskundigheid heeft op zijn of haar aandachtsgebied. 

Verantwoording:
Naast de verantwoording van het bestuur aan de Medezeggenschapsraad, moet het bestuur zich ook bij de Onderwijs Inspectie verantwoorden voor de onderwijsprestaties van Vlinderbos. De financiën worden jaarlijks verantwoord aan het ministerie van OC&W door middel van een goedkeurende accountantsverklaring. Het jaarverslag wordt ook aan de Medezeggenschapsraad gepresenteerd. Tenslotte presenteert het bestuur jaarlijks tijdens de Algemene Ouder Vergadering een verslag van haar activiteiten in het afgelopen (school)jaar en worden de beleidsvoornemens voor het lopend schooljaar op hoofdlijnen met de ouders/verzorgers gedeeld.

Bestuursleden:

Arnold Reijers - Voorzitter - MR - PR -personeelszaken - mail
Voorzitter, aanspreekpunt voor de Medezeggenschapsraad.
Aanspreekpunt voor de schoolleding voor personeelsaangelegenheden.
Aanspreekpunt Externe Contacten, Public Relations. Verantwoordelijk voor het gezicht van Vlinderbos naar de buitenwereld.

Matthijs Dull - Penningmeester - OR (fin.) - Gemeente - mail
Penningmeester en aanspreekpunt binnen het bestuur voor de Ouderraad. Verantwoordelijk voor de bewaking van de budgetten en de maandelijkse en jaarlijkse rapportage van de financiële positie van Vlinderbos. Verantwoordelijk voor de inning en besteding van de Ouderbijdrage. Tijdens de AOV presenteert de penningmeester een overzicht van inkomsten en uitgaven. Onderhoudt de contacten met de gemeente.

Guido van Balgoijen - Secretaris - Onroerend goed - onderhoud - ICT
Aanspreekpunt op gebied van ICT aangelegenheden en huisvesting. Zorgt ervoor dat Vlinderbos als schoolgebouw in goede conditie blijft. 


 

Martine den Braber - Bestuurslid - Zorgplan
Aanspreekpunt voor de schoolleiding voor het zorgplan, waaronder Interne Begeleiding en Leerlingvolgsysteem.